Categorieën
Uncategorized

Post-corona wereld: Veralgemeend thuiswerken en afstandsonderwijs.

Met de “lock down” zijn wij plots met zijn allen beginnen thuiswerken. Voor de mensen die in de stad leven werd het zich verplaatsen binnen de stad plotseling weer mogelijk. In de eerste plaats te voet of per fiets, dankzij verbeterde veiligheid en luchtkwaliteit (en met wat hulp van het goede weer). Maar ook het openbaar vervoer, met name metro en tram, werden plotseling heel aantrekkelijk want niet overvol meer. En tenslotte het sporadische gebruik van de auto, bv voor het ophalen van zwaardere of meer volumineuze zaken, was plotseling geen frustrerende en zenuwslopende activiteit meer.

Tegelijkertijd merkten vele werkgevers dat de productiviteit van hun werknemers niet daalde, in tegendeel. Eén van de redenen is dat iedereen zijn werkuren kan organiseren zoals het hem best uitkomt, en niet aanwezig moet zijn op kantoor op het moment dat hij of zij bv. liever met de kinderen zou bezig zijn. Een studie gepubliceerd in The Economist geeft aan dat in Londen het aantal werkmails is afgenomen tussen 10 en 17 uur maar sterk is toegenomen tussen 7 en 10 en tussen 17 en 21 uur. De cijfers voor Parijs zijn gelijkaardig. Ook heeft iedereen enorm veel tijd gewonnen door niet meer naar en van het werk te moeten reizen.

Roland Duchâtelet in een recent interview in De Tijd meent dat enkele dagen per week op afstand werken en enkele dagen naar het hoofdkwartier een mooi evenwicht lijkt: “Het fileprobleem in ons land zal, ook na de coronacrisis, grotendeels opgelost zijn en de luchtkwaliteit sterk verbeterd.”

Terwijl de ouders thuis werkten bleven ook de kinderen thuis, en het werd duidelijk dat het afstandsonderwijs voor (bijna) alle leeftijden een haalbaar alternatief is (mits het oplossen van nog wat kinderziektes). De technologie bestaat om het leren veel efficiënter te laten verlopen, met een sterke uitbreiding van geïndividualiseerd onderwijs (in het middelbaar en hoger onderwijs). Tegelijkertijd kan er gedacht worden aan het inkorten en spreiden van de vakanties.

Het financieel herwaarderen van het beroep van leraar is daarbij centraal. Dat kan mits de leerkrachten (en hun vakbonden) bereid zijn om de organisatie van het onderwijs fundamenteel te moderniseren zonder taboes.

Een veralgemeend thuiswerken, betekent niet dat iedereen heel de tijd van thuis uit zou werken. Dat is niet haalbaar, en niet wenselijk. Maar in vele functies kan men zich nu voorstellen dat men 3/5 of 4/5 thuis werkt.
Ook veralgemeend studeren op afstand betekent uiteraard niet dat de kinderen niet meer naar school zouden gaan. Maar wel dat zij veel kortere periodes in de scholen zouden vertoeven.

Kortom een situatie waarin, door een sterk veralgemeend thuiswerken en uitgebreid onderwijs op afstand, de families weer tijd voor elkaar vinden. Met een geïndividualiseerde organisatie van de werk- en studietijd, en een radicaal verminderd aantal verplaatsingen tussen thuis en werk (of school), met alle positieve gevolgen voor het milieu en de mobiliteit tot gevolg.

Voordelen

Milieu en mobiliteit:

De belangrijkste redenen voor het invoeren van een sterk veralgemeend thuiswerken en een uitgebreid onderwijs op afstand zijn de positieve effecten voor het milieu en de mobiliteit.De “footprint” van zowel de bedrijven als de families zou sterk verlagen en er dus toe bijdragen om de CO2 normen te halen.

Herstel van het familiale leven:

Door de mogelijkheid de eigen dagindeling te bepalen wordt het voor families opnieuw mogelijk om samen meer tijd door te brengen

Economisch herstel van de steden
Het laatste decennium is de mobiliteitsproblematiek uitgegroeid tot (één van) de belangrijkste belemmering(en) voor de economische en sociale ontwikkeling van de steden. De steden liepen letterlijk vast, en de bewoners en “gebruikers” van de steden stikten in fijne stofdeeltjes.

Optimaler gebruik van de infrastructuur
Doordat niet iedereen tegelijkertijd op dezelfde plaatsen moet aanwezig zijn, is er minder behoefte aan infrastructuur (bv minder vierkante meter kantooroppervlakte). En doordat de uurroosters flexibeler worden kan de infrastructuur gedurende meer tijd benut worden. Dit geldt niet enkel voor kantoren en scholen, maar ook voor de wegen, het openbaar vervoer, de vakantie-infrastructuur, ….

Minder verkeersdoden
Het verminderde verkeer heeft automatisch een vermindering van het aantal verkeersdoden voor gevolg.

Hoe ?

De voordelen voor de werkgevers van veralgemeend thuiswerken zijn duidelijk. Verlaagde kosten en “footprint”, verhoogde arbeidsvreugde en motivatie van de medewerkers, met verhoogde productiviteit voor gevolg.

Toch lijkt het aangewezen dat het thuiswerken van overheidswege actief wordt aangemoedigd om te vermijden dat bedrijven hervallen in de oude patronen. Een voor de hand liggende manier is alvast het verder ontmoedigen van bedrijfswagens (o.m. door het voordeel te onderwerpen aan de sociale zekerheidsbijdragen).

Voor het veralgemeend afstandsonderwijs is een globale reorganisatie van het onderwijs noodzakelijk. Het is noodzakelijk om een nieuwe, hedendaagse visie op het onderwijs te ontwikkelen en te implementeren. Een visie gericht op meer geïndividualiseerde trajecten via een sterke uitbreiding van het afstandsonderwijs.
Dit moet gepaard gaan van een sterke financiële herwaardering van het beroep van leraar, ter compensatie van de verhoogde werktijd.

Steun

Om deze post-corona visie te steunen kan u terecht op Post-Corona movement

Door Ben Houdmont

Ben was jarenlang actief op managementniveau bij o.m. Wolters Kluwer (België en Spanje) en Larcier-DeBoeck, steeds met de focus op product/marktontwikkeling en marketing. Bij KnowToGrow is zijn ervaring als CEO, juridisch uitgever en marketingmanager de basis voor de ontwikkeling van innovatieve content-marketing strategieën. De laatste jaren was Ben actief als uitgever van Artsenkrant maar met KnowToGrow sluit hij opnieuw aan bij zijn juridische opleiding (UA en KUL) en zijn managementopleiding aan de Vlerick Business school.